Referat af Generalforsamling 2008

Referat af Ordinær Generalforsamling i Jishin / LIF jujutsu d. 20. februar 2008.

Punkt 1 – valg af dirigent

– Jacob Lindenborg blev valgt til dirigent.

– Han kunne derefter konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Punkt 2 – fremlæggelse af årsberetning for 2007

Formanden fremlagde årsberetningen for 2007. Generalforsamlingen tog den til efterretning.

Punkt 3 – fremlæggelse af regnskab for 2007

Thomas fremlagde regnskabet for 2007.

Årets resultat er et underskud på lige godt 3700 kr.

Punkt 4 – fastsættelse af kontingent for sæsonen 2008-09

Bestyrelsen foreslog kontingentstigning for den kommende sæson. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt kontingentstigningen, og de nye takster er pr. 1. august:

Hold Alder Kontingent nu Kontingent pr. 1. august
Børn 8-14 år 300,- halvårligt 400,- halvårligt
Unge 14-18 år 350,- halvårligt 500,- halvårligt
Voksne 18 år og op 400,- halvårligt 500,- halvårligt

Punkt 5 – forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

Punkt 6 – forslag fra medlemmerne

Ingen forslag.

Punkt 7 – valg til bestyrelsen

Jacob Gluver blev valgt enstemmigt som sekretær.

Casper Bech Nielsen blev valgt enstemmigt som kasserer.

Punkt 8 – valg af suppleant og revisor

Jacob Lindenborg blev valgt enstemmigt som suppleant.

Moten Lykke Nielsen spørges, om han ønsker at fortsætte som revisor. 

Punkt 9 – eventuelt

Der blev startet en debat om PR og reklame. Debatten fortsættes i forum på hjemmesiden.

Referat af Lisa Jørgensen, 25. februar 2008.