Referat af Generalforsamling 2009

Referat af Ordinær Generalforsamling i Jishin / LIF jujutsu d. 26. februar 2009.


Punkt 1 – valg af dirigent
– Gert Hollerup blev valgt til dirigent.

– Han kunne derefter konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Punkt 2 – fremlæggelse af årsberetning for 2008

Formanden fremlagde årsberetningen for 2008. Generalforsamlingen tog den til efterretning.

Punkt 3 – fremlæggelse af regnskab for 2008

Thomas fremlagde regnskabet for 2008.

Årets resultat er et beskedent overskud på godt 1400 kr.

Punkt 4 – fastsættelse af kontingent for sæsonen 2008-09

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for sæsonnen 2008-09. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt budgettet baseret på de uændrede kontingentsatser

Punkt 5 – forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

Punkt 6 – forslag fra medlemmerne

Ingen forslag.

Punkt 7 – valg til bestyrelsen

Thomas Mikkelsen blev genvalgt enstemmigt som formand.

Næstformandskabet blev nedlagt, da vi ikke havde hørt fra Morten Lebeck, og posten ikke er påkrævet i henhold til vedtægterne.

Punkt 8 – valg af suppleant og revisor

Gert Hollerup blev valgt enstemmigt som suppleant.

Moten Lykke Nielsen blev genvalgt enstemmigt som revisor. 

Punkt 9 – eventuelt

Der blev startet en debat om PR og reklame. Debatten fortsættes i forum på hjemmesiden.

Referat af Thomas Mikkelsen, 27. februar 2009.