Referat af generalforsamling 2014

Referat af den ordinære generalforsamling i Jishin d. 27-2-2014

ADD 1

Thomas Mikkelsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt tilkaldt.

ADD 2

Formanden aflagde årsberetning. Den blev taget til efterretning.

ADD 3

Kasseren fremlagde regnskabet, som blev taget til efterretning.

ADD 4

Kontingentet er uændret. Budgettet blev godkendt med den kommentar at det er den samlede sum som skal overholdes i budgettet, og ikke de enkelte poster.

Generalforsamlingen anbefaler at, såfremt der er råd til det, så bør medlemmernes tilskud til IMAF seminariet prioriteres.

ADD 5

Fra 1 Januar 2015 er trænerne ulønnet og vil ikke få udbetalt skattepligtig løn. Der gives i stedet tilskud til trænernes efteruddannelse. Tilskuddet vil kun komme til udbetaling såfremt det bliver brugt som træneraktivitet, inden for den personlige ramme som er fastsat af generalforsamlingen.

ADD 6

Der var ingen indkommende forslag.

ADD 7

Gert Hollerup blev genvalgt som kassér. Jacob Gluver blev genvalgt som sekretær.

ADD 8

Morten Lykke blev genvalgt som revisor. Christian blev genvalgt som suppleant.

Referent: Jacob Gluver