Referat fra Ordinær generalforsamling i Jishin 29-2-2024

Referat fra Ordinær generalforsamling i Jishin 29-2-2024

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 Jacob blev valgt som dirigent

2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.

 Formanden fremlagde årsberetning, og denne blev taget til efterretning.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.

 Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning

4. Godkendelse af budget for 2024, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2024.

 Budgettet for 2024 blev godkendt.

 Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse. Så kontingent for børneholdet bliver 500 kr. halvårligt. Kontingent for voksenholdet bliver 600 kr. halvårligt ?

5. Forslag fra bestyrelsen.

1.Valg af IT ansvarlig som varetager hjemmesiden mm.

 Gert blev valgt som IT-ansvarlig

6. forslag fra medlemmer.

1. Status på afholdelse af bestyrelsesmøder, jf. klubbens vedtægter. Gert forslår tænker at formanden kan give denne?

Det blev aftalt at der kan holdes flere bestyrelsesmøder efter behov.

2.  Klubbens hjemmeside – status og hvad skal vi med den?

 Det blev besluttet at Gert undersøger muligheden for at koble hjemmesiden sammen med vores Facebook side, samt at bruge vores hjemmeside, til information om fx ekstra træning og arrangementer mm.

7. Valg af sekretær og kasser.

 Jacob blev valgt til sekretær, og Henrik blev valgt til kassér.

8. Valg af revisor og suppleant.

 Jonas blev valgt til revisor, og Gert blev valgt til suppleant.

9. Eventuelt.

Skal Jishin deltage til Sakura Festival i 2025 med en opvisning?

Der var debat om at det måske skal være IMAF Danmark i stedet for Jishin som deltager med opvisning.

Der var debat om klubben skal have trøjer og t-shirts. Morten fra Fudojo, Vanløse er i gang med at undersøge mulighederne på det område.

Referent: Jacob Thomas Skov

Referat generalforsamling i Jishin 2023

Ordinær generalforsamling i Jishin 23-2-2023

Referat:

  1. Valg af dirigent.

Jacob valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2.  Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.

Formanden fremlage sin beretning, som generalforsamlingen tog til efterretning.

3.  Forlæggelse af det reviderede regnskab.

Kasseren præsenterede det reviderede regnskab for 2022, som viser et overskud på ca. 6.000 kr. Klubbens egenkapital er pr. 31. december 2022 på godt 112.000 kr. Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.

4.  Godkendelse af budget for 2023, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2023.

Kasseren fremlagde budget for 2023, hvor der budgetteres med et underskud på 18.000 kr.

Generalforsamlingen godkendt budgettet, og kontingentet blev i den forbindelse fastsat på samme niveau som tidligere år: 800 kr. årligt for børn og unge og 1000 kr. årligt for voksne.

5.  Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag fra bestyrelsen.

6.  Forslag fra medlemmer.

Henrik Bagge foreslår at Jishin får oprettet en facebookside for Jishin, som skal gøre reklame for klubben udadtil for vores aktiviteter. Vi skal fortsat bibeholde vores interne facebookgruppe

Laila vil gerne oprette siden, men skal have hjælp til at tage billeder. Disse tager vi selv til træning.

7.  Valg af formand.

Thomas Mikkelsen blev genvalgt som formand.

8.  Valg af revisor og suppleant.

Jonas Wellendorph genvalgt som revisor.

Gert Hollerup genvalgt som suppleant.

9.  Eventuelt.

Ide om et fitness-jujutsu-hold for kvinder. Det er en forudsætning, at der er én, som vil påtage sig opgaven som træner, samt at vi kan få hal-tid. Vi har hallen om søndagen, så dette er en mulighed. På aftenen var der ikke umiddelbart noget, der kunne påtage sig trænerrollen.

Gert og Jacob mangler deres diplom for 2. dan. Thomas rykker for det.

Gert er glad for søndagstræningen, som det seneste stykke tid har kørt ca. 2 gange om måneden. Der deltager også eksterne budo-venner fra andre klubber. Opfordringer til, at der også kommunikeres om disse arrangementer på andre platforme end Facebook, da Thomas og Jonas ikke er på Facebook.

Referat af Thomas Mikkelsen, formand.

Kære medlemmer.
‘Vi indkalder jer hermed til ordinær generalforsamling i Jishin d. 24 februar 2022
kl. 21.00 i den lille gymnastiksal på Kratbjergskolen afd. Engholm

Dagsorden er som følger:


Ordinær generalforsamling i Jishin 24-2-2022
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.4. Godkendelse af budget for 2022, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2022.5. Forslag fra bestyrelsen.6. forslag fra medlemmer.7. Valg af sekretær og kasser.8. Valg af revisor og suppleant.9. Eventuelt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Referat af generalforsamling i Jishin d. 25-2-2021

Add 1. Thomas blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen ikke var rettidigt indkaldt. Generalforsamlingen godkendte den sene indkaldelse.

Add 2. Formandens beretning blev taget til efterretning.

Add 3. Fremlæggelse af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4. Det blev vedtaget at kontigent og træner godtgørelse frafalder første halve år af 2021.

Budgettet for 2021 blev derefter godkendt.

Add 5. Der var forslag fra bestyrelsen om at der kan afholdes graduering til jul 2021 hvis der er hensigtsmæssigt i forhold til Covid-19 restriktioner. Det blev vedtaget af generalforsamlingen.

ADD 6. Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

ADD 7. Thomas blev enstemmigt valgt som formand.

ADD 8. Jonas blev valgt som revisor, Gert blev valgt som suppleant

ADD 9. Debat om opstart af familiehold på et senere tidspunkt.

Martin vil gerne være træner/hjælpetræner for børneholdet.

Når sommertid starter, så vurderes det om Jishin skal starte træning udendørs.

Referant: Jacob Thomas Skov

Indkaldelse til generalforsamling i Jishin 25-02-2021

Kære medlemmer.
‘Vi indkalder jer hermed til ordinær generalforsamling i Jishin d. 25 februar 2021
kl. 19.30
Det kommer til at foregå på microsoft meet. Thomas sender et link ud en af de nærmeste dage.
Dagsorden er som følger:


Ordinær generalforsamling i Jishin 25-2-2021

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.4. Godkendelse af budget for 2021, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2021.5. Forslag fra bestyrelsen.Eventuel graduering for børneholdet til efterår vinter, afhængig af tidspunkt for åbning af foreningslivet.6. forslag fra medlemmer.7. Valg af formand.8. Valg af revisor og suppleant.9. Eventuelt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Referat generalforsamling 2020

Referat generalforsamling 2020

Referat for ordinær generalforsamling i Jishin 27-2-2020

ADD 1.

 Jacob Gluver blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2.

 Formandens beretning blev taget til efterretning.

ADD 3.

 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4.

 Budgettet for 2019 blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.

800,00 kr. pro anno for børn

1000,00 kr. pro anno for voksne

ADD 5.

 Der var ingen indkommende forslag fra bestyrelsen.

ADD 6.

 Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

ADD 7.

 Henrik Bagge belv enstemmigt valgt som kasser. Jacob Gluver blev enstemmigt valgt som sekretær.

ADD 8.

 Jonas Wellendorph blev enstemmigt valgt til revisor. Gert Hollerup blev enstemmigt valgt til suppleant.

ADD 9.

 Debat om digital reklame og markedsføring for klubben. Martin og Marius vil undersøge online reklame.

Debat om lørdagstræning. Det blev oplyst at Thomas booker salen, så der er mulighed for at træne lørdag mellem 10 og 12 frem til sommerferien. Jacob vil gerne undervise en lørdag om måneden.

Der var debat og Jishin skal tilbyde familie træning.

Referent Jacob Gluver